The Project

HEROES OF FOOTBALL PROJECT

English

Nederlands

Deutsch

Italiano

Français

Español

Football

Football is the largest sport on the planet and it’s also a sport sexual orientation and gender identity is hardly ever talked about. Football is the sport that reaches the most people. Football can therefore contribute enormously and be a leading example: on the road to an inclusive society, where everyone can participate regardless of his or her sexual orientation or gender identity. Football belongs to everyone!

Heroes of Football

As we speak, there is no openly gay professional player in Europe. When looking ahead to 2020, it’s unthinkable that there would not be any openly gay player on the pitch.

We know that professional players are not coming out in 2016 because there is a lot of tension around the subject and there are ‘seemingly’ many uncertainties when coming out as a (professional) football player. Like being uncertain whether or not other players will be willing to share a locker room with you, or whether supporters will accept you or not. In amateur football there are many players that quit during puberty, when they find out that they are gay. This way a lot of the fun of playing football, as well as potential super talent, is lost.

Heroes of Football is going to turn the tide and make sure everyone who wants to play football can do so while having fun and players can be who they are, wherever they are.

Heroes of Football starts an awareness campaign where young heroes (the professional football players of tomorrow), who already came out, are supported by top professional players. Together they form the ‘Heroes of Football Team’. The campaign consists of testimonials where the young heroes tell their story whilst being visibly supported by the professional football players.

Heroes of Football makes football associations, executives, players and sponsors sign the “Heroes of Football Pledge” in which they promise to actively work towards an inclusive sports climate.

Heroes of Football will make a statement via a launching event taking place before and during halftime of major World Cup qualification game(s) all over Europe.

Heroes of Football reaches out to amateur club all over Europe with an educational tool kit that will give them the tools required to openly talk about sexual orientation and gender identity. This tool kit contains a Virtual Reality experience where the user experiences how it feels to be excluded and included within a group.

Heroes of Football reaches out football fans with an international documentary that shows whether the football world in Europe is ready to start accepting all players regardless of their sexual orientation and gender identity.

Winning

There is a lot to be gained by the football world via Heroes of Football. If football is really for everyone, this will have an effect on everything.

Talented players that drop out because they don’t dare coming out, will be able to develop themselves.
Football will become an example for diversity
Football can keep developing in an ever changing world
The brand of football will become more powerful and more commercially attractive. Take a look at brands that use the power of diversity to strengthen their brand.
The broad approach of Heroes of Football allows us to reach a very large and diverse target audience of football fans. With Heroes of Football, we change the norms on and around the pitch. It’s no longer cool to exclude people but instead it will become cool to include everyone and have everyone play and win together. Football is for everyone.

Heroes of Football is initiated by Marieke Slinkert, Sipke Jan Bousema and the John Blankenstein Foundation in co-operation with KBVB (BEL), PrideSports (ENG), Universität Vechta (DUI), B Yourself (FRA), UISP (ITA) and EGLSF (EUR).

Voetbal

Voetbal is de grootste sport ter wereld en een sport waar over waarover seksuele oriëntatie (waaronder bijvoorbeeld homoseksualiteit) en gender identiteit profvoetballer nog nauwelijks wordt gesproken Voetbal bereikt als sport de meeste mensen. Voetbal kan daarom een enorme bijdrage leveren en een voorbeeldfunctie innemen: op weg naar een inclusieve maatschappij waar iedereen mee kan doen ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid.

Heroes of Football

Op dit moment is er nog geen enkele actieve profvoetballer in Europa die openlijk homoseksueel is. Wij kijken vooruit naar 2020: ondenkbaar dat er dan geen openlijk homoseksuele spelers op het veld staan.

We weten dat profspelers anno 2016 in de kast blijven omdat er veel spanning op het onderwerp zit en er veel onzekerheden ‘lijken’ te zijn als je als (prof)voetballer uit de kast komt. Zoals de onzekerheid over spelers die geen kleedkamer met je willen delen en supporters die je niet zullen accepteren. In het amateurvoetbal haken vele voetballers in de pubertijd al af als ze erachter komen dat ze homo zijn. Zo gaat er veel plezier in het voetbal èn mogelijk toptalent verloren.

Heroes of Football gaat nu het tij keren en zorgen dat iedereen die wil voetballen deel kan nemen aan het spel, daarin plezier kan beleven en spelers overal kunnen zijn wie ze zijn.

Heroes of Football gaat een bewustwordingscampagne voeren waarin jonge helden (de prof voetballers van morgen) die uit de kast zijn gekomen, gesteund worden door de top prof voetballers. Samen vormen zij het ‘Heroes of Football Team’. De campagne bestaat uit commercials, posters, online advertorials waarbij de jonge helden hun verhaal doen en zichtbaar gesteund worden door de prof voetballers.

Heroes of Football laat voetbalbonden, bestuurders, spelers en sponsoren ‘de Heroes of Football belofte’ ondertekenen waarin ze beloven dat ze actief gaan zorgen voor een inclusief sportklimaat.

Heroes of Football gaat met een launching evenement een statement maken voorafgaand en tijdens halftime van grote WK kwalificatie-wedstrijd(en) in heel Europa.

Heroes of Football bereikt de amateurclubs met een educatieve tool kit om alle amateurclubs in heel Europa middelen aan te reiken om het onderwerp homoseksualiteit bespreekbaar te maken. De tool kit bevat een Virtual Reality experience waarbij de gebruiker ervaart hoe het voelt om buitengesloten te worden van een groep en hoe het is om ergens bij te horen.

Heroes of Football bereikt de voetballiefhebber met een internationale documentaire waarin zichtbaar wordt of de voetbalwereld in Europa klaar is voor acceptatie van homoseksuele spelers.

Winnen

Door Heroes of Football valt er veel te winnen voor de voetbalwereld. Als voetbal echt voor iedereen is dan zal dat zijn weerslag hebben op alles.

Talentvolle voetballers die nu afhaken omdat ze niet uit de kast durven komen, zullen zich kunnen ontwikkelen.
Voetbal zal een voorbeeldfunctie innemen op het gebied van diversiteit.
Zo kan voetbal zich blijven ontwikkelen in een snel veranderende wereld.
Het merk voetbal zal krachtiger en commercieel aantrekkelijker worden. Zie voorbeelden van merken die de kracht van diversiteit benutten om hun merk meer lading te geven.
Middels de brede aanpak van Heroes of Football bereiken we een hele grote diverse doelgroep van voetballiefhebbers. Met Heroes of Football veranderen we de norm op en rond het veld. Het wordt niet meer cool om mensen uit te sluiten maar juist stoer om alle mensen mee te laten spelen en samen te winnen. Voetbal is voor iedereen.

Heroes of Football een initiatief van Marieke Slinkert, Sipke Jan Bousema en de John Blankenstein Foundation in samenwerking met KBVB (BEL), PrideSports (ENG), Universität Vechta (DUI), B Yourself (FRA), UISP (ITA) en EGLSF (EUR).

Fußball

Fußball ist die weltweit meist ausgeübte Sportart und zugleich auch die Sportart, in der kaum über sexuelle Orientierungen oder geschlechtliche Identität gesprochen wird. Fußball ist der Sport, der die meisten Leute erreicht. Deswegen kann Fußball immens mitwirken und ein leitendes Vorbild sein: auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft, von der jede*r ein Teil sein kann, unabhängig von seiner oder ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identiät. Fußball gehört allen!

Heroes of Football

Derzeit gibt es keinen offen homosexuellen Profifußballspieler in Europa. Mit Blick darauf, dass das Jahr 2020 naht, ist es undenkbar, dass es keinen offen homosexuellen Spieler auf dem Spielfeld gibt.

Wir wissen, dass Profifußballspieler sich im Jahr 2016 aufgrund der großen Spannung rund um das Thema nicht outen und “scheinbar” existieren viele Unsicherheiten beim Coming Out als (professioneller) Fußballspieler. Beispielsweise die Unsicherheit, ob sich andere Spieler weiterhin eine Umkleide mit ihnen teilen wollen oder ob Fans sie weiterhin akzeptieren oder nicht.

Im Amateurfußball gibt es viele Spieler, die mit Fußball aufhören, wenn sie während der Pubertät herausfinden, dass sie homosexuell sind. Auf diesem Weg gehen sowohl eine große Menge des Spaßes am Fußballspielen als auch potentielle Supertalente verloren.

Heroes of Football wird den Blickwinkel verändern und sicherstellen, dass jede*r, der*die Fußball spielen möchte, dies auch mit Spaß tun kann. Spieler*innen sollen sein können, wer sie sind, wo immer sie sind.

Heroes of Football startet eine Bewusstseinskampagne, bei der junge Helden (die professionellen Fußballspieler*innen von morgen), die sich schon geoutet haben, von professionellen Spieler*innen unterstützt werden. Zusammen bilden sie das „Heroes of Football-Team“. Die Kampagne besteht aus Berichten, in denen die jungen Helden ihre Geschichte erzählen, während sie sichtbar von den professionellen Fußballspieler*innen unterstützt werden.

Heroes of Football bringt Fußballverbände, Vorstände, Spieler*innen und Sponsoren dazu, das „Heroes of Football-Versprechen“ zu unterschreiben. In diesem versprechen sie, aktiv auf ein inklusives Sportklima hinzuarbeiten.

Heroes of Football wird eine Erklärung abgeben, die vor und während der Halbzeit wichtiger Qualifikationsspiele der Fußballweltmeisterschaft in ganz Europa gezeigt wird.

Heroes of Football versucht Amateurclubs in ganz Europa mit einem Tool kit auszustatten, welches ihnen die notwendigen Werkzeuge gibt, um offen über das Thema Homosexualität zu sprechen. Dieses tool kit beinhaltet ein Virtuelle-Realität-Erlebnis, bei dem die Benutzer*innen erfahren, wie es sich anfühlt, innerhalb einer Gruppe aus- und eingeschlossen zu sein.

Heroes of Football versucht Fußballfans zu erreichen und nutzt dafür einen internationalen Dokumentarfilm, der zeigt, ob die Fußballwelt in Europa bereit ist homosexuelle Spieler*innen zu akzeptieren.

Zugewinne

Durch Heroes of Football gibt es eine Vielzahl von Zugewinnen für die Fußballwelt. Wenn Fußball wirklich für jedermann ist, wird dies einen Effekt auf alles haben.

Talentierte Spieler*innen, die mit dem Fußball aufhören, weil sie sich nicht trauen, sich zu outen, werden in der Lage sein, sich weiter zu entwickeln.
Fußball wird ein Exempel für Diversität.
Fußball kann sich in einer sich stetig verändernden Welt weiterentwickeln.
Die Marke „Fußball“ wird stärker und attraktiver für kommerzielle Zwecke. Denken Sie an Marken, die die Stärke von Diversität nutzen, um ihre eigene Marke zu stärken.
Der umfassende Ansatz von Heroes of Football erlaubt es uns, eine sehr große und diverse Zielgruppe von Fußballfans zu erreichen. Mit Heroes of Football ändern wir Normen auf und um das Spielfeld. Es ist nicht länger cool, Menschen auszugrenzen. Stattdessen wird es cool sein, jede*n zu integrieren und jede*n spielen zu lassen und gemeinsam zu gewinnen. Fußball ist für alle.

Heroes of Football ist eine Initiative von Marieke Slinkert, Sipke Jan Bousema und der John Blankenstein Stiftung in Kooperation mit dem KBVB (BEL), PrideSports (ENG), der Universität Vechta (DEU), B Yourself (FRA), der UISP (ITA) and der EGLSF (EUR).

Calcio

Il calcio è lo sport più praticato sulla faccia della Terra ed è anche lo sport in cui si parla di meno di omosessualità. Il calcio è lo sport che raggiunge il maggior numero di persone. Il calcio può quindi essere di grande aiuto e un buon esempio lungo la strada che porta verso l’inclusione nella società, in modo che tutti possano partecipare, a prescindere dal loro orientamento sessuale o dalla loro identità di genere. Il calcio appartiene a tutti!

“Heroes of Football” (Eroi del calcio)

Al momento, non ci sono calciatori professionisti dichiaratamente gay in Europa. Guardando al futuro, è impensabile che nel 2020 non ci saranno giocatori dichiaratamente gay sul campo.

Sappiamo che i giocatori professionisti non fanno outing nel 2016 perché c’è ancora troppa tensione attorno a questa tematica e sembra ci siamo parecchie incertezze riguardo il futuro da professionista se si fa outing. Del tipo: non sapere se un altro giocatore accetterebbe di dividere lo spogliatoio con te, o se i tifosi ti accetterebbero o no.

Nel calcio amatoriale ci sono tanti giocatori che abbandonano lo sport durante la pubertà, quando scoprono di essere gay. In questo modo si perde molto del divertimento legato al gioco del calcio, nonché si sprecano tanti talenti.

Heroes of Football vuole far cambiare il vento e fare in modo che tutti quelli che vogliono giocare a calcio lo possano fare divertendosi e sentendosi loro stessi, in ogni luogo.

Heroes of Football dà il via a una campagna di sensibilizzazione dove i giovani eroi (i giocatori professionisti di domani), che hanno già fatto outing, sono supportati da giocatori professionisti. Insieme formano la squadra “Heroes of Football”. La campagna consiste in testimonianze in cui i giovani eroi raccontano la loro storia mentre sono visibilmente supportati da giocatori professionisti.

Heroes of Football farà firmare alle associazioni di calcio, ai dirigenti, ai giocatori e agli sponsor il “Giuramento Heroes of Football”, con il quale si impegnano attivamente per un ambiente sportivo inclusivo.

Heroes of Football farà una dichiarazione durante l’evento lancio, che sarà prima e durante l’intervalle di una o più partite di qualificazioni per i Mondiali, in tutta Europa.

Heroes of Football raggiungerà tutti i club amatoriali europei con un toolkit educativo che fornirà loro gli strumenti necessari per parlare apertamente di omosessualità. Questo toolkit conterrà un’esperienza di realtà virtuale in cui l’utilizzatore sperimenta come ci si sente ad essere escluso o incluso all’interno di un gruppo.

Heroes of Football raggiungerà i tifosi con un documentario internazionale che mostra come il mondo del calcio europeo è pronto per accettare giocatori omosessuali.

Vittorie

Il mondo del calcio ha molto da guadagnare attraverso Heroes of Football. Se il calcio è davvero per tutti, tutto cambierà:

I giocatori di talentano che abbandonano perché hanno paura di esporsi, saranno in grado di migliorarsi
Il calcio diventerà un esempio di diversità
Il calcio continuerà a svilupparsi in un mondo in continuo cambiamento
Il marchio del calcio diventerà più potente e più commercialmente attrattivo. Date un occhiata alla marche che usano il potere della diversità per rafforzarsi.
L’approccio globale di Heroes of Football ci permette di raggiungere un pubblico di tifosi di calcio ampio e diverso. Attraverso Heroes of Football cambieremo le norme dentro e fuori dal campo. Non sarà più bello escludere le persone, al contrario sarà bello includere tutti e che tutti possano giocare e vincere assieme. Il calcio è per tutti.

Heroes of Football è un’iniziativa di Marieke Slinkert, Sipke Jan Bousema e la John Blankenstein Foundation in collaborazione con KBVB (BEL), PrideSports (ENG), Universität Vechta (OLA), B Yourself (FRA), UISP (ITA) and EGLSF (EUR).

Football

Le football est le sport le plus populaire, mais c’est aussi un sport où les questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre restent de forts tabous. Le foot touche tout le monde et il pourrait être un formidable vecteur pour transmettre des valeurs exemplaires : celle d’un sport, d’une société dont personne n’est exclu, notamment en fonction de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Le foot, c’est pour tout le monde !

Heroes of Football

A ce jour en Europe, aucun footballeur gay en activité n’a révélé son homosexualité. Il est impensable d’imaginer qu’il en soit encore de même en 2020 !

Si en 2016, les footballeurs gays ne font toujours pas leur coming-out, c’est que ce sujet reste très tendu et qu’il persiste beaucoup d’incertitudes sur les conséquences professionnelles qu’auraient cette révélation de la part d’un joueur pro : ses coéquipiers accepteraient-ils de partager le même vestiaire ? Quelles seraient les réactions des supporters ?,

On sait que dans le football amateur, beaucoup de joueurs quittent ce sport à la puberté, lorsqu’ils réalisent qu’ils ont gays. Leur plaisir de jouer au football est gâché et de potentiels super talents sont ainsi perdus.

Heroes of Football veut changer la donne et faire en sorte que tous ceux qui veulent jouer puissent le faire et y prendre du plaisir en étant qui ils sont, où qu’ils soient.

Heroes of Football lance donc une campagne d’action où de jeunes footballeurs(euses) LGBT (des professionnels de demain ?) recevront le soutien de footballeurs (euses) professionnel(le)s. Ils vont former ensemble l’équipe des « Heroes of Football ». Cette campagne va recueillir les témoignages de ces jeunes, leur histoire avec le foot et avec le soutien des joueurs pro.

Heroes of Football va demander à des clubs, des dirigeants, des joueurs et des équipementiers de signer « L’Engagement des Heroes of Football » dans lequel ils promettent de participer à la création d’un football plus tolérant.

Heroes of Football va lancer cette opération lors d’un événement inauguratif et animera des actions pendant des mi-temps de matchs de qualification pour la Coupe du Monde, dans toute l’Europe.

Heroes of Football va entrer en contact avec tous les clubs amateurs européens par le biais d’un kit pédagogique qui contient des outils pour aborder sans tabou les questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre. Il y aura notamment un jeu en réalité virtuelle au cours duquel l’utilisateur pourra ressentir l’exclusion dont sont victimes certains membres de groupes.

Heroes of Football s’adressera aussi aux supporters, via un documentaire international qui fera le point sur le niveau d’acceptation de footballeurs(ses) LGBT dans le football européen.

Qu’a-t-on à y gagner ?

Le football et la société ont beaucoup à gagner grâce à des actions telles que Heroes of Football. Si ce sport est vraiment ouvert à tous, il peut avoir un effet sur tous.

Des joueurs talentueux qui auraient abandonné le foot au regard de son hostilité vis-à-vis de leur identité pourraient rester sur le terrain et s’y améliorer encore.
Le foot serait un modèle de diversité .
Le foot montrerait qu’il peut évoluer en même temps que la société.
Le football, comme marque, serait encore plus attractif, comme le sont toutes les marques qui ont fait de la tolérance un axe de communication produit.
L’approche large de la campagne Heroes of Football vise une vaste audience : tous ceux qui aiment le foot.

Heroes of Football veut faire bouger les normes, dans les stades et ailleurs. Aujourd’hui, ça doit être ringard d’exclure et la tendance doit être à l’acceptation pour s’unir et gagner ensemble. Le foot, c’est pour tout le monde !

Heroes of Football est un projet initié par Marieke Slinkert, Sipke Jan Bousema et la Blankentein Foundation en collaboration avec la KBVB (Belgique), PrideSport (GB), L’Université de Vechta (Allemagne), B YOURELF (France), UISP (Italie) et l’EGLSF (Fédération Européenne des Sports LGBT.

Fútbol

El fútbol es el deporte que más se juega en el mundo y donde menos se habla sobre la orientación sexual y la identidad de género. El fútbol es el deporte que gusta a más gente. Por eso el fútbol puede contribuir enormemente y servir de ejemplo: para conseguir una sociedad más inclusiva en la cual todos puedan participar sin que importe su orientación sexual o identidad de género. ¡El fútbol es para todos!

Heroes of Football

En este momento no hay ni un solo futbolista en activo que haya declarado su orientación sexual. Si miramos hacia el futuro no tenemos ninguna duda de que en 2020 habrá por lo menos un futbolista que haya declarado su orientación sexual en el campo.

Sabemos que los futbolistas profesionales no declaran su orientación sexual en 2016 debido a la tensión que rodea al tema y porque «parece» que hay mucha incertidumbre sobre las consecuencias de que un jugador profesional declare su orientación sexual. Por ejemplo, si el resto de compañeros aún estarán dispuestos a compartir el vestuario con él o si los aficionados y las peñas lo aceptarán.

En el fútbol amateur hay muchos jugadores que abandonan este deporte cuando se dan cuenta de que son gays. De esta manera los jugadores se quedan sin poder disfrutar del placer de jugar al fútbol y todos perdemos su talento.

Heroes of Football va a hacer que esto cambie. Va a fomentar que cualquiera que quiera participar en el fútbol pueda hacerlo divirtiéndose. Que todos puedan ser quienes son, donde quiera que estén.

Heroes of Football va a iniciar una campaña en la cuál a los héroes jóvenes (los futbolistas del futuro) que han declarado su orientación sexual, les apoyan futbolistas profesionales conocidos. Juntos forman el «Equipo Heroes of Football». La campaña consta de testimonios en los que los héroes jóvenes cuentan su historia con futbolistas profesionales apoyándoles visiblemente.

La campaña Heroes of Football hace que las asociaciones de fútbol, los miembros de los comités ejecutivos, los jugadores y los patrocinadores firmen el «Comunicado de Heroes of Football” en el que se comprometen a trabajar para crear un entorno inclusivo en el deporte.

El lanzamiento de la campaña Heroes of Football tendrá lugar antes de los partidos y durante los descansos de los partidos de la fase de clasificación para el Mundial en toda Europa.

Heroes of Football intenta llegar a los clubes amateur de toda Europa con un conjunto de herramientas educativas. Estas herramientas aportan información sobre cómo hablar abiertamente sobre la orientación sexual y la identidad de género. Las herramientas incluyen una experiencia de realidad virtual con la cual el usuario podrá experimentar la sensación de sentirse excluido y aceptado por el grupo.

Heroes of Football intenta llegar a los aficionados con un documental internacional que muestra si el fútbol está listo para aceptar a los jugadores sin importar la orientación sexual y la identidad de género.

Ganar

Todos tenemos mucho que ganar gracias a Heroes of Football. Si el fútbol es realmente para todos, su efecto se notará en todo.

Los futbolistas que abandonan porque no se atreven a declarar su orientación sexual, ahora podrán seguir desarrollándose en esta disciplina.
El fútbol se convertirá en un ejemplo de diversidad.
El fútbol puede seguir mejorando en un mundo en constante cambio.
El fútbol como marca será más potente y comercialmente más atractivo. Simplemente, fíjate en las marcas que ya usan la diversidad para fortalecerse.
El enfoque amplio de Heroes of Football nos permite llegar a un público objetivo muy grande y diverso. Con Heroes of Football cambiamos las normas dentro y fuera del campo. Excluir a otros ya no mola. Lo que realmente mola es aceptar e incluir a todos y que todos puedan jugar y ganar juntos. El fútbol es para todos.

Heroes of Football es una iniciativa de Marieke Slinkert, Sipke Jan Bousema y la fundación John Blankenstein Foundation en cooperación con la KBVB (Bélgica), PrideSports (Inglaterra), Universität Vechta (Alemania), B Yourself (Francia), UISP (Italia) y EGLSF (Europa).

Project Partners